เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ลิงค์น่าสนใจ  


  คู่มือ การประเมินคุณภาพ  FACEBOOK โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: ploy

 วิสัยทัศน์

เน้นคุณธรรม                                                 นำวิชาการ

ประสานชุมชน                                            เลิศล้นบรรยากาศ

 ปราศจากสารเสพติด                                   คิดค้นนวัตกรรม

 น้อมนำความเป็นไทย                                  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


พันธกิจ
๑.       ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.     ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา
๓.     ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานคุณภาพ
๔.     ส่งเสริมพัฒนาบริเวณสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเสพติด
๕.     ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 เป้าประสงค์
๑.      นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๒.    นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.     นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง๔.     นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
๕.     นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๖.      นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๗.     ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๘.     ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.      คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๑๐.   โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๑.   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒.   โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑๓.    โรงเรียนมีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔.     พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
๑๕.     จัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพี่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

  ผู้อำนวยการ  


นายวิสัณห์  พาหะมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


  E-Service  
  สุ่มอัลบั้มภาพ  


ทัศนศึกษา 2561

  ปฏิทินกิจกรรม  
มกราคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ หมู่ 1 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์  077393209     โทรสาร  077393209 ต่อ 18
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

.. 97487 ผู้เข้าเยี่ยมชม.. by Tee