ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต

เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ปีการศึกษา 2563