เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ลิงค์น่าสนใจ  


  คู่มือ การประเมินคุณภาพ  FACEBOOK โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: ploy

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่  เลขที่  ๑๗๑ หมู่ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การก่อตั้งในระยะเริ่มแรกเป็นสาขาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔มีนักเรียนมาสมัครเรียน  ๙๐ คน แต่ที่เรียนจริงนั้น จำนวน  ๘๐ คน โดยใช้หอประชุมสภาตำบลบ้านทำเนียบเป็นสถานที่เรียน โดยมี ครู-อาจารย์จากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามาปฏิบัติการสอน เป็นการประจำ ๒ คน  เดินทางมาสอนเป็นรายคาบ จำนวน  ๕คน

วันที่  ๑๘เมษายน  ๒๕๓๔  นายไสว  นาคบำรุง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ตำบลบ้านทำเนียบ

นายอุดม ลิ้มโป  สมาชิกสภาตำบลบ้านทำเนียบ พร้อมทั้งราษฎรท้องที่ใกล้เคียง  จำนวน  ๒๐๐คน  ได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่เรียนชั่วคราว คือ หอประชุมสภาตำบลบ้านทำเนียบ ทางสภาตำบลบ้านทำเนียบได้บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐บาท และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาค  ๑๐,๐๐๐บาท  รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์และจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม รวม ๓ ที่นั่ง โอ่งเก็บน้ำฝน กระดานดำ โต๊ะครู พร้อมทั้งเก้าอี้ ๒ ชุด สำหรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน ๙๐ ชุด โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่  เลขที่  ๑๗๑หมู่  ๑  ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การก่อตั้งในระยะเริ่มแรกเป็นสาขาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔  มีนักเรียนมาสมัครเรียน  ๙๐ คน แต่ที่เรียนจริงนั้น จำนวน  ๘๐ คน โดยใช้หอประชุมสภาตำบลบ้านทำเนียบเป็นสถานที่เรียน โดยมี ครู-อาจารย์จากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามาปฏิบัติการสอน เป็นการประจำ คน  เดินทางมาสอนเป็นรายคาบ จำนวน  คน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสาขาบ้านตาขุนวิทยา โดย  นายจำนงค์

สังข์เพชร  เป็นประธานในพิธี รวมทั้งราษฎรที่มาร่วมประมาณ ๑๐๐ คน และนักเรียนลงทะเบียนเรียนเป็นวันแรก ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เปิดเรียนเป็นวันแรก ต่อมาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสาขาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา     เป็นโรงเรียนลำดับที่  ๔๐ ของ จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ”  โดยมีนายสมคิด  สีเปี้ยว ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

          สำหรับที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนนั้นเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน ๔๐ไร่เศษ ตั้งอยู่หมู่ที่   ตำบลบ้านทำเนียบ  โดยได้รับอนุญาตจากนายสุรพล  วิชัยดิษฐ์  นายอำเภอคีรีรัฐนิคม  ให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

            ปัจจุบัน มีครู ทั้งสิ้น ๒๗ คน ผู้บริหาร คือ นายธีรเดช จู่ทิ่น ปีการศึกษา 2560  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  406 คน โรงเรียนมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้อย่างเต็มศักยภาพ  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชนอย่างแท้จริง  ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายใต้นโยบายการบริหารด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  โดยผ่านกระบวนการกระจายงาน  การนิเทศ  กำกับติดตาม  และประเมินผล เพื่อความสำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกคน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหาร   โดยมีที่มาจากความร่วมมือของชุมชน มีเป้าหมายหลักที่สำคัญ  คือ  คุณภาพผู้เรียน

ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ  หน้าที่  การบริหาร ให้คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย  วางแผนการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นไปตามความมุ่งหวังของชุมชน 

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย  และนักเรียนเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน   สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ  จัดหางบประมาณ   สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาในการจัดการศึกษา  มีบทบาทในการบริหารงานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การพัฒนา    ปัจจัยพื้นฐาน สภาพภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งในและนอกโรงเรียน   เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 

  ผู้อำนวยการ  


นายวิสัณห์  พาหะมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


  E-Service  
  สุ่มอัลบั้มภาพ  


ทัศนศึกษา 2561

  ปฏิทินกิจกรรม  
มกราคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ หมู่ 1 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์  077393209     โทรสาร  077393209 ต่อ 18
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

.. 97528 ผู้เข้าเยี่ยมชม.. by Tee